Generelle handelsbetingelser

1. Generelle betingelser:

1.1. Disse Generelle Betingelser regulerer enhver aftale mellem JB Recycling (herefter “JB Recycling”) og Leverandøren vedrørende køb af jern- og metalskrot samt andre materialer til genvinding (herefter “Varerne”). Dette gælder også forhold, der måtte opstå i tilknytning hertil, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i Leverandørens afgivne ordre eller accept.

1.2. Hvis der er indgået en løbende aftale om modtagelse/levering af Varerne mellem JB Recycling og Leverandøren, finder nærværende Generelle Betingelser anvendelse, medmindre aftalen om modtagelse/levering regulerer et forhold. Ved uoverensstemmelser mellem en sådan aftale og disse Generelle Betingelser, har vilkårene i aftalen om modtagelse/levering forrang.

2. Varerne:

2.1. Leverandøren skal forud for levering opdele Varerne, medmindre andet er aftalt. Leverandøren vil blive afregnet i overensstemmelse med JB Recyclings specifikationer på leveringstidspunktet, medmindre andet er aftalt.

2.2. Leverandørens opdeling af Varerne skal godkendes af JB Recyclings pladskontrollant før vejningens afslutning.

2.3. JB Recycling forbeholder sig retten til at reklamere over uoverensstemmelser mellem Leverandørens Varer og den indgåede aftale, selv efter godkendelse af opdelingen og vejningen af Varerne.

2.4. Hvis Leverandørens Varer indeholder materiale(r), som ikke er omfattet af aftalen, har JB Recycling ret til at fakturere Leverandøren for omkostningerne ved behandling og eventuel bortskaffelse af den ikke-aftalte del af Varerne.

2.5. Leverandøren garanterer, at Varerne ikke indeholder:

 1. Radioaktive materialer,
 2. Asbest og asbestholdige materialer,
 3. Tromler, beholdere og tanke med rester af fødevarer, olie eller kemikalier,
 4. Lukkede tromler, beholdere og tanke,
 5. Trykbeholdere af nogen slags,
 6. Former for sprængstoffer,
 7. Giftige eller faremærkede stoffer/emballage,
 8. PCB-holdigt affald eller andet farligt affald,
 9. Lithiumbatterier.

2.6. Hvis Varerne stammer fra motordrevne køretøjer, garanterer Leverandøren, at væsker, materialer og komponenter i henhold til miljølovgivningen og bilskrotbekendtgørelsen er fjernet inden levering til JB Recycling.

2.7. Hvis Varerne ikke overholder miljølovgivningen eller indeholder det i punkt 2.5 – 2.6 nævnte, kan JB Recycling afvise Varerne og kræve dem afhentet af Leverandøren. Hvis Leverandøren ikke afhenter Varerne samme dag, kan JB Recycling returnere dem for Leverandørens regning og risiko.

2.8. Hvis Leverandøren ikke opfylder forpligtelserne i punkt 2.5 – 2.6, og JB Recycling skal udskifte eller rense materiel, sker dette for Leverandørens regning.

3. Levering:

3.1. JB Recycling afgør hvornår og hvordan leveringen skal foregå, herunder hvorledes afhentningen skal foregå, hvis det mellem JB Recycling og Leverandøren er aftalt, at JB Recycling skal afhente Varerne hos Leverandøren.

3.2. Leverandøren har leveret Varerne, når JB Recyclings pladskontrollant har godkendt Varerne, og Varerne er indvejet af JB Recycling. Det samme gælder i de tilfælde, hvor Varerne afhentes af JB Recycling hos Leverandøren.

3.3. JB Recyclings pladskontrollants godkendelse af Varerne afskærer ikke JB Recycling fra at reklamere over mangler ved Varerne, der skal ske indenfor rimelig tid efter modtagelse af Varerne.

4. Priser:

4.1. JB Recycling kan ændre aftalte priser for køb af Varer, eventuelt aftalte priser for JB Recyclings afhentning af Varer og eventuelt aftalte priser for Leverandørens eventuelle leje af JB Recyclings containere med et forudgående varsel på 3 måneder. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor der er indgået en løbende aftale om afhentning/levering af Varerne mellem JB Recycling og Leverandøren, og uanset en sådan aftale er uopsigelig i en periode for begge parters side.

4.2. JB Recycling kan i tillæg til prisændringerne i medfør af punkt 4.1 med omgående virkning ændre de aftalte priser som følge af væsentlige ændringer i JB Recyclings omkostningsniveau, for eksempel som følge af ændringer i skatter og afgifter, væsentlige ændringer i markedssituationen og lignende.

4.3. Såfremt JB Recycling benytter sig af retten til efter punkt 4.1 eller 4.2 at ændre de aftalte priser, kan Leverandøren, på trods af en eventuelt aftalt uopsigelighedsperiode ikke måtte være udløbet, opsige aftalen med et varsel på 3 måneder.

 

5. Leverandørens reklamationer, indsigelser og prisreguleringer:

5.1. Når JB Recycling har modtaget Varerne på JB Recyclings pladser, foretager JB Recycling indvejning og godkendelse af Varerne. Såfremt JB Recyclings pladskontrollant i forbindelse med indvejning og godkendelse af Varerne konstaterer, at Varernes mængde og/eller kvalitet ikke er i overensstemmelse med det mellem Leverandøren og JB Recycling aftalte for de pågældende Varer, er JB Recycling – uanset den aftalte pris for Varerne – berettiget til at regulere den aftalte pris og betale den pris for Varerne, der svarer til den faktiske mængde og/eller kvalitet, som er leveret af Leverandøren.

5.2. Det er en forudsætning for JB Recyclings regulering af priser i henhold til punkt 5.1, at JB Recycling i forbindelse med indvejning og godkendelse af Varerne foretager behørig billededokumentation af Varerne, der skal bestå af mindst 3 billeder. Ved JB Recyclings orientering om prisændringer til Leverandøren fremsender JB Recycling indvejningsrapporten samt billedmateriale som dokumentation for ændring af den mellem JB Recycling og Leverandøren aftalte pris.

5.3. Såfremt Leverandøren ikke vil acceptere JB Recyclings regulering af prisen i henhold til punkt 5.1, påhviler det Leverandøren at bevise, at de af Leverandøren leverede Varer er af højere kvalitet eller større mængde end angivet i indvejningsrapporten samt af billedmateriale modtaget fra JB Recycling. Hvis Leverandøren vil reklamere over den i punkt 5.1 regulerede pris, skal Leverandøren fremsende begrundet skriftlig reklamation til JB Recycling straks og senest 3 hverdage efter modtagelse af indvejningsrapporten. Leverandøren er bekendt med og accepterer, at JB Recycling ved modtagelse af Varerne straks destruerer disse, således at Leverandøren er afskåret fra at kræve Varerne afhentet med henblik på at bevise, at Varerne er af højere kvalitet eller af større mængde end angivet i den af JB Recycling fremsendte indvejningsrapport.

5.4. Prisen for Varerne i henhold til punkt 5.1 fastsættes af JB Recycling på baggrund af de principper og vilkår, der er anvendt i forbindelse med den mellem JB Recycling og Leverandøren oprindeligt aftalte pris for Varerne.

5.5. Punkt 5.1 finder ligeledes anvendelse i tilfælde, hvor JB Recycling afhenter Varerne ved Leverandøren. Såfremt Leverandøren ikke fremsætter reklamationer og indsigelser i overensstemmelse med Generelle Betingelser, fortaber Leverandøren sine rettigheder.

 

 1. Betalingsbetingelser:

6.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker betaling i henhold til de på købsaftalen påtrykte betalingsbetingelser.

6.2. Hvor der ikke er indgået en skriftlig kontrakt mellem JB Recycling og Leverandøren, sker betaling pr. løbende måned + 30 dage efter modtagelse af faktura fra Leverandøren.

 

 1. Leverandørens forsinkelse:

7.1. Leverandørens manglende levering af Varerne på det aftalte tidspunkt og rette sted i overensstemmelse med punkt 3.2, udgør væsentligt misligholdelse af Leverandørens forpligtelser.

7.2. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Leverandørens forpligtelser jf. punkt 7.1, er JB Recycling berettiget til at kræve fortsat levering af Varerne eller ophæve aftalen for de pågældende Varer. Ved ophævelse af aftalen for den pågældende leverance, skal Leverandøren erstatte JB Recyclings tab, der fastsættes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

7.3. Såfremt Leverandøren leverer Varerne på det aftalte sted, forinden JB Recycling har reklameret overfor Leverandørens forsinkelse, er JB Recycling ikke berettiget til at hæve aftalen for den pågældende leverance, der er leveret.

8. Ansvar:

8.1. Leverandøren skal erstatte og holde JB Recycling skadesløs for ethvert tab, JB Recycling måtte ifalde som følge af Leverandørens forhold, herunder driftstab, indirekte tab og tab af goodwill. Leverandøren er endvidere forpligtet til at holde JB Recycling, JB Recyclings transportleverandører og andre af JB Recycling til håndtering af Varerne antagne tredjemænd skadesløs, for ethvert tab, herunder indirekte tab samt enhver omkostning, afgift, bøde m.v., som JB Recycling, JB Recyclings transportleverandører eller øvrige tredjemænd måtte lide eller blive pålagt, som følge af Leverandørens levering af Varer, der er i strid med den mellem JB Recycling og Leverandøren indgåede aftale, herunder disse Generelle Betingelser.

8.2. Leverandøren garanterer at være berettiget til at disponere over Varerne og indestår i øvrigt for, at der ikke består tredjemandsrettigheder af nogen art over nogen del af Varerne. Såfremt det viser sig, at Leverandøren ikke var berettiget til at disponere over Varerne helt eller delvist, skal Leverandøren erstatte og holde JB Recycling skadesløs for ethvert krav, som måtte blive rejst mod JB Recycling som følge heraf.

8.3. JB Recycling er alene erstatningsansvarlig efter Produktansvarslovens regler, og er således ikke erstatningsansvarlig på noget andet grundlag.

8.4. JB Recycling er ikke ansvarlig for nogen form for driftstab, mistet profit, tidsbetinget tab eller indirekte tab i øvrigt overfor Leverandøren.

9. Misligholdelse:

9.1. Såfremt JB Recycling eller Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til disse Generelle Betingelser eller såfremt en part gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til disse Generelle Betingelser, er den ikke-misligholdende part berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen og kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, idet JB Recyclings ansvar fortsat er begrænset i medfør af punkt 8.4 i nærværende Generelle Betingelser.

 

10. Miljøskader:

10.1. JB Recycling er uden ansvar for skader på miljøet opstået på grund af Leverandørens fejbenyttelse af materiel tilhørende JB Recycling.

10.2. For at undgå skader på miljøet må JB Recyclings opbevaringskasser, containere og andre beholdere udelukkende anvendes til de af JB Recycling angivne materialer samt til de formål materiellet er beregnet til, ligesom JB Recyclings øvrige angivelser for placering, fyldning, håndtering m.v. skal følges.

10.3. Leverandøren skal inden ibrugtagning kontrollere, at det materiel, som JB Recycling har stillet til rådighed for Leverandøren, er i brugbar stand, som almindeligvis kræves for at anvende materialet på forsvarlig vis. Såfremt Leverandøren har konstateret, at materialet ikke er i brugbar stand (herunder tilstrækkeligt rengjort) eller har den kvalitet, der almindeligvis kræves for anvendelse af materialet, skal Leverandøren straks og altid forinden ibrugtagning give skriftlig meddele til JB Recycling.

10.4. Leverandøren har bevisbyrden for, at Leverandøren har foretaget en sådan kontrol.

10.5. Såfremt Leverandøren ikke kan dokumentere at have kontrolleret materialet i overensstemmelse med punkt 10.3 inden ibrugtagning, eller såfremt Leverandøren har konstateret skader på materialet og ikke orienteret JB Recycling herom forinden anvendelse af materialet, hæfter Leverandøren over for JB Recycling for ethvert tab JB Recycling måtte lide, som følge af at materiel stillet til rådighed af JB Recycling har medført skader på miljøet.

11. JB Recyclings oplysningspligt:

11.1. JB Recycling indberetter oplysninger om Leverandørens Varer til JB Recycling til offentlige myndigheder i henhold til gældende lovgivning.

12. Lovvalg og værneting:

12.1. Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til Aftalen, er underlagt dansk ret.

12.2. Kan tvisten ikke løses ved forhandling, skal tvisten afgøres ved JB Recyclings hjemting

Indvejning​s skema

Ankomst 15 min før lukketid

Mandag

08:00 - 16:45

Tirsdag

08:00 - 16:45

Onsdag

08:00 - 16:45

Torsdag

08:00 - 16:45

Fredag

08:00 - 14:45

Lørdag

10:00 - 13:45

Søndag

LUKKET

Vi er aktive på de sociale medier, og vi ville ønske hvis du vil følge med!

Vi hjælper dig med

Autoophug

Salg af jern/metal

Sortering af vanskelige erhvervsfraktioner

Industriel nedbrydningsarbejde

Industriel nedbrydningsarbejde

Genveje

Forside

Om JB Recycling

Åbningstider

Kontakt os

Skrotpriser

Kontakt

© 2023 JB Recycling